MediProfit
MediProfit gevestigd aan de Molenstraat 68 te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74465163 is een onderdeel (handelsnaam) van HealthCare Innovation Group VOF te Fijnaart.

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing indien u, op welke manier dan ook, een dienst afneemt of een bestelling plaatst. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als gebruiker. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met MediProfit en HealthCare Innovation Group VOF. Dit betreft zowel particuliere als zakelijke transacties. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij adviseren u, deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1 – Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst gesloten met HealthCare Innovation Group VOF gevestigd te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74465163 handelend onder de naam MediProfit.
1.2 Diensten: Alle door MediProfit verleende diensten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen MediProfit en de wederpartij.
1.3 Producten: Alle door MediProfit beschikbaar gestelde producten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen HealthCare Innovation Group VOF en de wederpartij.
1.4 Website: De website van MediProfit, te raadplegen via www.mediprofit.nl, en alle bijbehorende sub domeinnamen.
1.5 Klant: De natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met HealthCare Innovation Group VOF door MediProfit en/of zich heeft geregistreerd op de Website. De wederpartij van MediProfit c.q. HealthCare Innovation Group VOF; de Afnemer.
1.6 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen HealthCare Innovation Group VOF – middels MediProfit en Klant, van welke overeenkomst Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder MediProfit (Molenstraat 68, 4793 EH te Fijnaart) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap onder firma: HealthCare Innovation Group VOF te Fijnaart.
2.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door MediProfit aangeboden dan wel geleverde supplementen, natuurgeneesmiddelen, devices, diagnostisch materiaal (o.a. sneltesten), literatuur en alle aanverwante producten in de ruimste zin van het woord.
2.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “dienst” of “diensten”: door MediProfit aangeboden dan wel geleverde voorlichting, adviezen en doorverwijzingen naar diagnostiek en behandeling.
2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten MediProfit, gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “Klant/Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
2.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) klant gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2.6 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst(en) tussen MediProfit en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.7 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met MediProfit, voor de uitvoering waarvan door MediProfit van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.8 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.9 Indien gecertificeerde producten worden geleverd, prevaleren de bepalingen van het certificaat en zijn deze voorwaarden aanvullend van toepassing.
2.10 Indien MediProfit met Klant meer dan eenmaal Overeenkomsten afsluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.11 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.12 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door MediProfit c.q. HealthCare Innovation Group VOF schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
3.2 MediProfit is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Overeenkomsten waarbij MediProfit partij is, gelden eerst als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte Overeenkomst, dan wel; Na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging door MediProfit van een door de Klant geplaatste order/afspraak;
3.3 Bij mondelinge Overeenkomsten, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden MediProfit alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MediProfit c.q. HealthCare Innovation Group VOF niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 MediProfit is gerechtigd van de Klant te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door Klant, zulks ter beoordeling van HealthCare Innovation Group VOF.
3.7 Onjuistheden in de afspraakbevestiging van MediProfit dienen binnen 24 uur na de afspraakbevestiging schriftelijk aan MediProfit en/of HealthCare Innovation Group VOF. te worden bericht, bij gebreke waarvan de afspraakbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.
3.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn – op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst – integraal van toepassing.

Artikel 4 – Prijzen, facturering en informatie
4.1 Alle op de Website en in andere van MediProfit afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief verpakkingskosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
4.4 MediProfit is gerechtigd om voor orders beneden een door MediProfit vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bij MediProfit geldende regeling.
4.5 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.6 Indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld vervoerskosten, wisselkoersen, lonen, heffingen, grondstoffen of verpakkings- materiaal, is MediProfit gerechtigd deze prijsstijging aan Klant door te berekenen, tenzij de prijsstijging voor MediProfit voorzienbaar was.
4.7 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is MediProfit gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Conform lid 6 van dit Artikel (4.6).
4.8 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MediProfit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van MediProfit afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.9 MediProfit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van MediProfit en het voldoen aan de daarbij door MediProfit gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MediProfit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MediProfit het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, na dat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 6 – Registratie
6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich aanmelden via het registratie/contactformulier en/ of de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. MediProfit is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of MediProfit daarvan in kennis te stellen, zodat MediProfit gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Zodra de bestelling door MediProfit is ontvangen, gaat MediProfit zo spoedig mogelijk over tot het leveren van het product en/of de dienst. Met inachtneming van het in lid 3 gestelde van dit Artikel.
7.2 MediProfit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.
7.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
7.4 Indien MediProfit de producten/diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum; Conform Artikel 8 lid 9, 10 en 11.
7.5 MediProfit is gerechtigd een dienst/product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde dienst/product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
7.6 MediProfit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MediProfit is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MediProfit kenbaar behoorde te zijn.
7.7 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor MediProfit voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed.
7.8 Klant vrijwaart MediProfit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.
7.9 MediProfit raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel 13 omtrent garantie en conformiteit.
7.10 Zodra de te leveren producten/diensten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten/diensten betreft, over op Klant.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
8.1 MediProfit zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
MediProfit bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.
8.2 De bestelde zaken worden in de bij MediProfit voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de Klant.
8.3 Als plaats van levering geldt het adres dat MediProfit aan de Klant kenbaar heeft gemaakt.
8.4 Alle Leveringen geschieden Franco af magazijn, althans af adres Klant, tenzij partijen anders overeengekomen.
8.5 MediProfit bepaalt de wijze waarop en door wie producten en diensten worden geleverd en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant om een afwijkende wijze van afname en/of verwerking verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van afname voor rekening van de Klant.
8.6 Klant is verplicht de producten/diensten af te nemen op het moment dat MediProfit deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Klant draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
8.7 Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MediProfit gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Klant.
8.8 MediProfit is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat MediProfit daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
8.9 Indien Klant de gekochte producten niet binnen 48 uur alsnog afneemt, is MediProfit gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is MediProfit gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die MediProfit bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van Klant.
8.10 Indien MediProfit een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant MediProfit schriftelijk in gebreke te stellen en MediProfit een redelijke termijn te gunnen alsnog voor nakoming zorg te dragen. Overschrijding van levertijd verplicht MediProfit niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
8.11 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de Overeenkomst door MediProfit benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door MediProfit benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.12 Mocht een door de Klant besteld product/dienst niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar
zijn, dan zal MediProfit, indien dit redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met de Klant een aan het bestelde product/dienst gelijkwaardig product/dienst voor dezelfde prijs leveren.
8.13 Indien MediProfit gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan MediProfit ter beschikking heeft gesteld.
8.14 MediProfit is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
8.15 MediProfit is gerechtigd te bepalen dat bepaalde diensten/producten slechts kunnen worden geleverd bij aanschaf van een door MediProfit bepaalde minimumhoeveelheid.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
9.1 De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet voor zakelijke klanten, in deze de klanten van MediProfit.
9.2 Voor de Klanten van MediProfit gelden de algemene regels van koop.

Artikel 10 – Gebreken en onderzoek
10.1 Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan MediProfit te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MediProfit in staat is adequaat te reageren. Niet zichtbare tekorten dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
10.3 Na constatering van een tekortkoming in een product en/of dienst is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 11 – Betaling en Incasso
11.1 Klant dient betalingen aan MediProfit volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. MediProfit is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
11.2 Tijdens het afronden van de bestelling, vult de Klant de gevraagde gegevens in en na aanvinken van de Algemene Voorwaarden wordt er automatisch overgegaan tot betaling en wordt Klant naar een beveiligd betalingsomgeving geleid. Hier kan de betaling plaatsvinden, waarna overgegaan wordt tot het leveren van de bestelling. In onze Privacy Policy kunt u vinden hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
11.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van MediProfit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.4 MediProfit heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door MediProfit geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van MediProfit totdat Klant alle verplichtingen uit alle met MediProfit gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Is er sprake van emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft dit eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
12.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is MediProfit gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Klant te laten terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
12.3 De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
12.4 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van MediProfit te bewaren.
12.5 De Klant komt jegens MediProfit geen retentierecht op de door MediProfit geleverde producten toe.
12.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht MediProfit zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13 – Garantie en conformiteit
13.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door MediProfit een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
13.2 MediProfit staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.3 De door MediProfit geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn.
13.4 Deze garantie is beperkt:
– tot leveringen aan kopers binnen de EU;
– tot de fabrieksgarantie.
Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
– na verwerking, vermenging of bewerking dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat door Klant of een derde van het geleverde;
– bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
– door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken; ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
– bij gebruik voor een ander doel dan Klant aan MediProfit heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is;
– het door de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
13.5 Een door MediProfit, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
13.6 Alle opgaven door MediProfit van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. MediProfit kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Klant dient de overeenstemming met door MediProfit opgegeven of met MediProfit overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van MediProfit betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
13.7 Afbeeldingen, filmpjes, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden MediProfit niet.
13.8 De Klant dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde diensten en/of producten en de daarbij certificering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de diensten en/of producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Klant.
13.9 Indien de afgeleverde dienst en/of product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt MediProfit daarvan in kennis te stellen.
13.10 Indien MediProfit de klacht gegrond acht, wordt na overleg met Klant de relevante dienst en/of product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 16 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product/de dienst.
13.11 Zolang klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten Overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
14.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 13 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MediProfit, dan kan hij bij MediProfit telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
14.2 MediProfit geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MediProfit binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
14.3 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
14.4 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Ontbinding, annulering, opzegging en opschorting
15.1 Onder annulering wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
15.2 Onder opzegging wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
15.3 Ingeval de klant de Overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan MediProfit een door MediProfit nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Klant is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan MediProfit te vergoeden. De Klant is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Klant in rekening te brengen.
15.4 De Klant is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart MediProfit ter zake.
15.5 Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
15.6 MediProfit is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst MediProfit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Klant;
– Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
15.7 Voorts is MediProfit bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.8 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MediProfit op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MediProfit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
16.1 Buiten het bepaalde in artikel 17 heeft de Klant geen enkele aanspraak op MediProfit wegens gebreken in of met betrekking tot de door MediProfit geleverde producten. MediProfit is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van MediProfit.
16.2 MediProfit is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
16.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Klant.
16.4 MediProfit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
16.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MediProfit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MediProfit toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
16.6 MediProfit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.7 Indien MediProfit ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Klant c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Klant haar ter zake volledig vrijwaren.
16.8 MediProfit is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Klant goedgekeurde producten/monsters;
– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de (milieu)wetgeving is gewijzigd na levering;
– voor schade ten gevolge van gebruik door Klant niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
– schade ontstaan nadat Klant het product heeft bewerkt en/of daaraan stoffen zijn toegevoegd zonder medeweten van MediProfit.
16.9 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is MediProfit nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij MediProfit bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij MediProfit steeds de bedoeling van Klant als leidraad en uitgangspunt neemt.
16.10 Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Klant MediProfit niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
16.11 Indien MediProfit aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de producten.
16.12 Indien MediProfit op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is MediProfit niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
16.13 Iedere vordering op MediProfit, tenzij deze door MediProfit is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
16.14 De Klant vrijwaart MediProfit, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door MediProfit van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor MediProfit voortvloeiende kosten.

Artikel 17 – Gebreken producten en diensten
17.1 Indien MediProfit voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Klant.
17.2 Indien en voor zover MediProfit transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door MediProfit bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Klant alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
17.3 MediProfit staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door MediProfit geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal MediProfit, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van MediProfit.
17.4 De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan MediProfit te worden gemeld. Bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel leveringsnota dwingend bewijs tegen de Klant opleveren van het feit dat de juiste bestelling is afgeleverd en dat deze producten in goede slaat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
17.5 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan MediProfit te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant. De reclames dienen in ieder geval binnen 7 dagen na levering aan MediProfit te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op MediProfit.
17.6 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan MediProfit kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
17.7 Indien de Klant reclameert is hij verplicht MediProfit in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van MediProfit te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
17.8 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door MediProfit geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn, niet van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Klant.
17.9 De Klant dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van MediProfit voor de retourzendingen en het versturen in de originele verpakking c.q. emballage, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
17.10 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
17.11 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
17.12 De Klant – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van MediProfit binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan MediProfit mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
17.13 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de Klant.
17.14 Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de Klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
17.15 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in Art 13 en 16.
17.16 Iedere rechtsvordering van Klant op MediProfit verjaart na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enig verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien MediProfit door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
18.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door MediProfit onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van MediProfit afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door MediProfit zijn ingeschakeld.
18.3 Indien sprake is van een overmacht situatie is MediProfit bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
18.4 Indien MediProfit bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur Ie voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
19.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan en met betrekking tot alles wat MediProfit ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan MediProfit.
19.2 Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van MediProfit, tenzij de Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MediProfit ontvangt. In dit laatste geval zal de Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van MediProfit met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van MediProfit.
19.3 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, handelsnamen, merken of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 20 – Advisering en verantwoording
20.1 MediProfit adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een natuurgeneeskundig arts of therapeut dan wel met de reguliere behandelend arts of specialist.
20.2 MediProfit is mede een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden.
20.3 MediProfit neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van MediProfit gekwalificeerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.
20.4 MediProfit neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door gecertificeerde firma’s en leveranciers.
20.5 MediProfit neemt geen enkele verantwoordelijkheid over toegekende licenties, zoals CE/ISO/GMP/ HACCP/FDA/NFS licenties aan fabrikanten en bedrijven.
20.6 MediProfit adviseert voor het laten afnemen van een sneltest alle adviezen en voorlichting via de Website te raadplegen en tevens alle adviezen in de verdere correspondentie aan te houden.
20.7 Alle verantwoordelijkheden omtrent de gezondheid van de klant tijdens het sneltesten en de afname ligt bij de klant. Bij twijfel over uw gezondheid tijdens de afname van de sneltest, dient u uw huisarts vooraf te raadplegen.
20.8 MediProfit neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de afname en het gebruik van de sneltesten. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de Klant/afnemer/consument/gebruiker.
20.9 Alle door MediProfit gegeven adviezen en door MediProfit verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door MediProfit te leveren producten en/of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door MediProfit verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. MediProfit verleent te zake geen enkele garantie.
20.10 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door MediProfit, is MediProfit niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart MediProfit tegen alle aanspraken van derden te zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MediProfit.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging
21.1 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover MediProfit aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

Artikel 22 – Persoonsgegevens
22.1 MediProfit verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 23 – Aanpassing van Algemene Voorwaarden
23.1 MediProfit is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te herzien, zonder dat daarvoor expliciete instemming van de Klant vereist is, mits MediProfit de herziende versie duidelijk ter inzage overlegt. Overlegging door MediProfit kan plaats vinden via de Website, maar indien vereist en naar gelang de Overeenkomst MediProfit het de Klant persoonlijk doen laten toekomen.
23.2 De herziende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde zichtbaar op onze Website.

Artikel 24 – Slotbepalingen
24.1 Op elke Overeenkomst tussen MediProfit en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
24.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar MediProfit gevestigd is. In afwijking hiervan is MediProfit bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant.
24.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
24.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

MediProfit
HealthCare Innovation Group VOF

Molenstraat 68
4793 EH Fijnaart

+31 (0)168 32 10 66
order@healthingroup.com
www.mediprofit.nl

KVK: 74465163
BTW: NL859912231B01
IBAN: NL37 ABNA 0842 2507 00
BIC: ABNANL2A

Versie 2022

Algemene Voorwaarden (PDF)

Menu